Pas op met Turboliquidatie! Dit moet je weten als je stopt met je bedrijf


Mag een turboliquidatie bij een onderneming met schulden?

Ja een turboliquidatie met schulden kan. Maar er mogen dus geen baten meer zijn in de onderneming! In zo’n geval van liquidatie hebben de schuldeisers vaak het nakijken. Bovendien is de procedure van een turboliquidatie niet zo transparant en is het voor de schuldeisers moeilijk te bepalen of er door het bestuur wel netjes is gehandeld.

Daarom krijgen de schuldeisers in dit soort gevallen de gelegenheid om alsnog het faillissement van de onderneming aan te vragen. De schuldeisers moeten wel aannemelijk maken dat er baten aanwezig waren. Bovendien kan een schuldeiser het voormalige bestuur van de onderneming persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade die hij/zij heeft geleden door de turboliquidatie.

Wat moet je als ondernemer doen als er wel baten zijn maar meer schulden?

Als er meer schulden aanwezig zijn dan baten, kan een onderneming niet tot turboliquidatie overgaan. In zo’n geval kan je als onderneming een crediteurenakkoord treffen met je schuldeisers of besluiten tot een faillissement. Als je als ondernemer toch besluit tot turboliquidatie kunnen de schuldeisers een verzoek tot heropening indienen bij de rechtbank. Meestal wordt het daarna toch een faillissement. De curator komt dan vaak tot de conclusie dat er sprake was van onrechtmatig handelen door het bestuur en dan wordt je als ondernemer persoonlijk aansprakelijk gesteld. Niet aan te raden dus!

Voor- en nadelen van de huidige turboliquidatie?

De voordelen van de huidige turboliquidatie zijn duidelijk:

Een turboliquidatie is snel. Als dat er geen bezittingen op de balans staan, kun je in een dag of vijf de bv opheffen. Het proces van een normale liquidatie duurt doorgaans enkele maanden. Bovendien kun je liquideren mét schulden, als je maar geen baten hebt. Hiermee stoppen je kosten en verplichtingen die je bedrijf had direct!

Maar er zijn uiteraard ook nadelen: ls er achteraf toch een niet geregelde schuld in de vennootschap, dan kan de schuldeiser aan de rechter om vereffening vragen. Er is een risico op persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s), als er sprake is van een onrechtmatige daad, als de turboliquidatie bijvoorbeeld voor oneigenlijke doelen is gebruikt, zoals: je wist voor de liquidatie dat er lopende contracten, en schulden en baten in de vennootschap waren .

In de praktijk echter, blijkt dat bestuurders vaak onterecht wegkomen met de turboliquidatie en de schuldeisers het nakijken hebben. Met alle gevolgen voor hen. Daarom is er nu een Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in het leven geroepen.

Wat gaat er veranderen met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie?

Tot nu toe kun je, als je kiest voor een turboliquidatie, je onderneming na een ontbindingsbesluit van de algemene vergadering direct uitschrijven bij het handelsregister. Zonder verdere procedure, en dat kan ook als je onderneming nog openstaande schulden heeft.

Omdat er in de praktijk veelvuldig misbruik blijkt te worden gemaakt van deze snelle regeling, hoopt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie daarin verandering te brengen. De wet hoopt hiermee te voorkomen dat schuldeisers achter het net vissen en de schulden vaak ook niet meer te verhalen zijn op de voormalige bestuurder van de onderneming vanwege onrechtmatige daad, omdat deze bijvoorbeeld met de noorderzon vertrokken is.

Waarom nú deze tijdelijke wet turboliquidatie?

Omdat de minister voor rechtsbescherming in de nasleep van de coronapandemie een toename van stoppende ondernemers verwacht, is gekozen voor invoering van een snelle, tijdelijke regeling. Met als doel meer transparantie, het beter kunnen bestrijden van misbruik en het verbeteren van de positie van schuldeisers. Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 burgerlijk wetboek.  

Wat worden de wijzigingen ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’

In de nieuwe wet komen drie wijzigingen die de transparantie vergroten:

1. Verantwoordingsplicht bestuurders

De verantwoordingsplicht legt het bestuur van de rechtspersoon de verplichting op om binnen veertien dagen na de ontbinding een aantal documenten bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel ter inzage te leggen:

  • Een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon ontbonden wordt. En van het voorgaande jaar als de jaarrekening nog niet gedeponeerd is.
  • Een toelichting over de oorzaak van het ontbreken van baten. Ook moet, indien van toepassing, worden toegelicht waarom schuldeisers onbetaald zijn gebleven.
  • Een omschrijving van de wijze waarop de baten voorafgaand aan de ontbinding zijn verdeeld.
  • De jaarrekeningen over de boekjaren voorafgaand aan het jaar van de ontbinding, als publicatie daarvan verplicht is.


2. Inzagerecht schuldeisers

Zodra deze documenten beschikbaar zijn, ben je als ondernemer verplicht eventuele schuldeisers direct schriftelijk te informeren. Dit in tegenstelling tot de reguliere liquidatieprocedure, waarbij een advertentie in een landelijk dagblad volstaat.

3. Bestuursverbod voor bestuurders

Als het bestuur niet aan de verantwoordingsplicht voldoet, kan de kantonrechter schuldeisers machtigen om inzagerecht te krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon.

Ook wordt het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht aangemerkt als een economisch delict, waarvoor het Openbaar Ministerie de bewuste bestuurder(s) strafrechtelijk kan vervolgen.

Het OM kan tevens aan de civiele rechter vragen om een bestuursverbod aan de bestuurder(s) van de ontbonden rechtspersoon op te leggen. Waarbij deze maximaal vijf jaar niet als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon kan worden benoemd. Dit bestuursverbod kan ook worden opgelegd als de bestuurder in aanloop naar de ontbinding doelbewust schuldeisers aanmerkelijk heeft benadeeld, of als hij in de twee voorafgaande jaren al minimaal twee keer betrokken was bij beëindiging van een rechtspersoon met achterlaten van schulden of een faillissement, en hem daarin een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Conclusie: volg de juiste route als je wilt stoppen als ondernemer

De nieuwe wet treedt naar verwachting medio 2023 in werking en geldt in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Met deze nieuwe wet vervallen veel voordelen voor ondernemers die de oude turboliquidatie bood ten opzichte van een reguliere liquidatie.

  • De nieuwe turboliquidatieprocedure brengt veel extra administratieve verplichtingen en daarmee kosten met zich mee.
  • De gevolgen kunnen groot zijn voor iedere bestuurder die zich niet aan de procedure houdt, al dan niet per ongeluk.

Laat je dus goed adviseren door een deskundige jurist als je in deze post-coronatijd overweegt te stoppen met je bedrijf.


Veelgestelde vragen

Kun je turboliquidatie toepassen als er schulden in de bv zitten?

In de wet staat dat een vennootschap met schulden gebruik kan maken van turboliquidatie. Voorwaarde is wel dat je een regeling treft met je schuldeisers. Belangrijk: Een vennootschap mag niet vlak voor de turboliquidatie selectieve betalingen verrichten om op die manier de baten te laten verdwijnen. Er is sprake van selectieve betaling indien bepaalde schuldeisers bewust wél worden voldaan en andere schuldeisers bewust niet, zonder dat daar een geldige reden voor is.

Dus turboliquidatie is geen manier om van de schulden in de bv af te komen?

Als je geen regeling met de schuldeisers treft, loop je als bestuurder het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.

Hoe lang duurt het proces van turboliquidatie?

De turboliquidatie kan in een dag of vijf geregeld zijn.

Wat kost turboliquidatie?

De tarieven voor turboliquidatie variëren afhankelijk van wie je in de arm neemt van 150 tot enkele honderden euro’s.

https://www.dezaak.nl/bedrijfsvoering/bedrijf-beeindigen/pas-op-met-turboliquidatie-dit-moet-je-weten-als-je-stopt-met-je-bedrijf/