Weekoverzicht #47 2023 | De Zaak


Belastingrente fors omhoog in 2024 – Hoe voorkom je het betalen van deze belastingrente?

Per 1 januari 2024 gaat er een nieuw systeem gelden voor de belastingrente. Hierdoor stijgt de belastingrente voor de VPB, de IB en andere belastingen flink. Hoe voorkom je het betalen van deze belastingrente?

De rentepercentages worden voortaan eenmaal per jaar vastgesteld, gebaseerd op de laatst gepubliceerde ECB-rente voor 31 oktober van dat jaar. De rentes treden dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar (dus nu per 1 januari 2024) in werking. De belastingrente voor de VPB stijgt naar 10% (nu 8%). Voor de IB en andere belastingen (behalve voor de toeslagen, blijft 4%) wordt het 7,5% (nu 6%). De berekening van de belastingrente verschilt per soort belasting. Waar moet je op letten om geen belastingrente te hoeven betalen?

Belastingrente voor de IB voorkomen

Belastingplichtigen die vóór 1 mei aangifte IB doen, betalen in principe geen belastingrente. Op tijd de aangifte indienen is dus de belangrijkste manier om de betaling van belastingrente te voorkomen.

Belastingrente voor de VPB

Een belastingplichtige voor de VPB moet de aangifte VPB van het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juni hebben ingediend bij de Belastingdienst.

Om belastingrente te voorkomen moet de bv:

  • Voor 1 mei volgend op het belastingjaar bij de Belastingdienst om een voorlopige aanslag vragen.
  • Of vóór 1 juni van het jaar volgend op het boekjaar de aangifte VPB indienen. Let op: de fiscus moet de aangifte dan wel volgen.


Advies van De Zaak
: het op tijd indienen van de belastingaangifte loont. Zorg wel dat je de aangifte aannemelijk maakt voor de fiscus, want als die je aangifte niet volgt, betaal je alsnog rente en had je beter uitstel kunnen aanvragen.


Kunnen zzp’ers alsnog Coronasteun aanvragen?

De rechtbank buigt zich deze week over de vraag of zzp’ers voldoende coronasteun hebben ontvangen ten opzichte van werknemers in vaste loondienst tijdens de pandemie. Volgens de vereniging voor zelfstandigen ‘De Werkvereniging’ is dat niet het geval. Daarom heeft de vereniging vorig jaar de Nederlandse staat gedagvaard in een zogenaamde bodemprocedure.

Zzp’ers werden tijdens de corona tot bijstandsniveau gecompenseerd terwijl mensen in loondienst via de coronasteun hun netto-inkomen behielden. ‘De Werkvereniging stelt dat de staat hiermee in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld. Dat beginsel is vastgelegd in het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

‘De Werkvereniging’ eist dat de vergoedingen gelijk worden getrokken. Als de zzp’ers door de rechter in het gelijk worden gesteld, kunnen ze straks met het vonnis op zak aanvullende compensatie eisen van de overheid. Bovendien heeft de uitspraak gevolgen voor toekomstig overheidsbeleid tijdens pandemieën. 

Advies van de Zaak: houd de uitspraak goed in de gaten. De kans is groot dat de uitslag ten gunste van zzp’ers uitpakt, helemaal gezien het feit dat het demissionaire kabinet de positie van zzp’ers, flexwerkers en mensen in loondienst gelijker wil trekken.


‘Pensioenbedrag ineens’ uitgesteld tot 2025

De mogelijkheid voor werknemers om maximaal 10% van hun pensioen in één keer op te nemen (‘pensioenbedrag ineens’), is voor de derde keer dit jaar uitgesteld. Van 1 juli 2024 naar 1 januari 2025.

Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het nieuwste uitstel aangekondigd in een Kamerbrief over een aantal pensioenonderwerpen (pdf). Reden voor uitstel is dat pensioenuitvoerders minimaal zes maanden nodig hebben om hun pensioendeelnemers te informeren over deze mogelijkheid om een pensioenbedrag ineens op te nemen. Nu de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer pas begin 2024 op de agenda staat, is er niet voldoende ‘aanlooptijd’. Overigens houdt de minister ook ten aanzien van de nieuwe beoogde ingangsdatum 1 januari 2025 een slag om de arm. Stokt het plenaire proces, dan is verder uitstel niet ondenkbaar.

Het pensioenbedrag ineens houdt in dat pensioendeelnemers de keuze krijgen om maximaal 10% van hun ouderdomspensioen in één keer te laten afkopen. Je mag als gepensioneerde zelf kiezen wat je met dit geld doet. Het wetsvoorstel regelt dat het pensioenbedrag uitkeert op de ingangsdatum van het pensioen óf in de maand januari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. 

Een andere maatregel die minister Schouten in de Kamerbrief toelicht, is de verlaging van de toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen. De toetredingsleeftijd wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Zo kunnen werkenden eerder starten met hun pensioenopbouw. 

Advies van de Zaak: ben je een werkgever met een pensioenregeling en met werknemers tussen de 18 en 21 jaar? Dan heeft de wijziging per 2024 dus direct financiële consequenties. Laat je informeren over de wijziging door je pensioenuitvoerder of adviseur.


De uitslag Tweede Kamerverkiezingen laat zien dat de kiezers het anders willen. Wat betekent dit voor ondernemers?

De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen 2023 laten zien dat de kiezers een nieuwe koers willen. Als 98% van de stemmen zijn geteld staat de PVV op 37 zetels, gevolgd door GroenLinks-PvdA met 25, VVD met 24 en nieuwkomer NSC met 20 zetels. Welke partijen straks werkelijk een regeringscoalitie gaan vormen is nu koffiedik kijken.

Een coalitie over rechts lijkt vooralsnog de meest voor de hand liggende optie, want Timmermans, de leider van GroenLinks- PvdA, heeft zich er op de verkiezingsavond al duidelijk over uitgelaten dat hij kiest voor een positie in de oppositie.

Geert Wilders zei gesprekken te willen voeren met VVD, BBB en NSC. Een coalitie die het qua aantallen makkelijk kan halen met samen 88 zetels. Het zal voor Wilders geen sinecure worden om een regering te vormen. Maar we kijken naar de belangrijkste thema’s voor ondernemers en wat deze coalitie zou kunnen betekenen.

Het milieu

De PVV heeft inhoudelijk niets over het milieu gemeld, evenals NSC. De VVD wil de kosten van het klimaatbeleid toetsen bij het mkb. Als het beleid niet door deze toets komt, wordt het gewijzigd of vervangen. Het mkb willen zij ondersteunen bij verduurzaming en toegang geven tot lokale en Europese kapitaalmarkten. Het wordt aantrekkelijk voor ondernemers om zonnepanelen op eigen dak te leggen. De BBB wil alle ondernemers betrekken bij verduurzaming. En alle bedrijven moeten toegang krijgen tot financiële steun vanuit klimaatfondsen.

Personeel

Ook hier heeft PVV inhoudelijk niets over in het programma staan. De andere partijen willen over het algemeen dat het voor het mkb aantrekkelijker wordt om personeel in dienst te nemen. Zo wil BBB de belastingdruk tussen personeel en zzp’ers verkleinen. En NSC wil met minder administratieve lasten het voor kleine werkgevers makkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. De VVD wil de werkgeverslasten verlagen, zodat het loont om meer personeel in dienst te nemen.

Regeldruk

PVV benoemt niet specifiek het mkb, maar wil wel in het algemeen ‘geen onnodige regels en verplichtingen.’ De VVD wil nieuwe regelgeving zo eenvoudig en concreet mogelijk maken. BBB wil het mkb beschermen tegen regeldruk en administratieve lasten die ontstaan door internationale regels die zijn opgesteld voor multinationals.

Belastingen  

PVV wil de belastingen fors verlagen, maar heeft het dan over belastingen op brandstof en boodschappen. NSC wil meer onderzoek doen naar de mogelijkheden die er voor bedrijven zijn op fiscaal gebied. De VVD wil dat er menselijk wordt omgegaan met coronaschulden. Daarnaast willen zij geen belasting op vermogen. De BBB stelt dat de belastingdruk voor bedrijven niet extra mag oplopen. Daarnaast wil de BBB onderzoeken of het mogelijk is een extra schijf te introduceren in de vennootschapsbelasting. In deze schijf wordt dan de winst boven een bepaald bedrag extra belast.

https://www.dezaak.nl/weekoverzicht/weekoverzicht-47-2023/